ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan JVLegal gegeven opdrachten en op elke rechtsverhouding die daaruit voortvloeit of daarmee samenhangt. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan JVLegal verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege JVLegal zijn betrokken, alsmede alle rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. JV Legal is een advocatenkantoor dat juridisch adviseert, procedeert, juridische interim opdrachten verricht, alsook juridische trainingen verzorgt.
 3. Uitsluitend JVLegal geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (regeling voor het uitvoeren door een bepaalde persoon) en 7:407, lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid als de opdracht aan twee of meer personen wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. JVLegal is gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. JVLegal staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. JVLegal is bij het uitvoeren van de opdracht zelfstandig en heeft het recht de opdracht naar eigen inzicht voor te bereiden en uit te voeren.
 5. JVLegal is wettelijk verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de FIU- Nederland te melden. Door JVLegal een opdracht te geven, bevestigt u hiermee bekend te zijn en voor zover nodig uw toestemming te geven om de persoonsgegevens te verwerken en de nodige informatie toe te sturen. JVLegal is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van JVLegal is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar(s) komt. Iedere aansprakelijkheid van JVLegal voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart JVLegal voor aanspraken van derden.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder hierboven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door JVLegal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, indien deze niet binnen zes (6) maanden na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Ieder recht op schadevergoeding, vervalt bovendien indien opdrachtgever niet binnen drie (3) maanden na de constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis, JVLegal schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
 8. JVLegal zal periodiek het honorarium voor de diensten factureren. De factuur zal binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JVLegal en de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Indien een factuur van JVLegal niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is JVLegal gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door JVLegal voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
 10. Het is beide partijen toegestaan om de overeenkomst / opdrachtbevestiging (en wijzigingen daarop) elektronisch te ondertekenen. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder het internet en e-mail. JVLegal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van: (i) het onrechtmatig verkrijgen van communicatie (waaronder e-mails) door derden en (ii) het niet of niet tijdig ontvangen van berichten als gevolg van spam filters, onderbrekingen, storingen of andere problemen die zich voordoen bij de elektronische communicatie.
 11. De opdracht / overeenkomst eindigt in ieder geval bij voltooiing van de werkzaamheden. Het is ieder van partijen toegestaan om de opdracht / overeenkomst onmiddellijk op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
 12. De verhouding tussen een opdrachtgever en JVLegal wordt beheerst door Nederlands recht.
 13. JVLegal beschikt over een kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek per e-mail toegestuurd. Klachten, die na behandeling niet intern zijn opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.
 14. JVLegal is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe opdrachten en op de lopende opdrachten met ingang van de datum van de wijziging en ontvangst van de gewijzigde voorwaarden door de opdrachtgever.

Versie: mei 2017